Nadležnosti

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost samostalno, u skladu sa zakonom i drugim propisima, vrši regulatornu kontrolu sigurnosti izvora zračenja, sigurnosti radioaktivnog otpada i sigurnosti transporta.

Agencija je samostalna upravna organizacija koja izvršava svoja ovlaštenja pod neposrednim nadzorom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Agencija je nezavisna od drugih vladinih i nevladinih agencija i pravnih lica uključenih u promoviranje radijacijskih tehnologija.

Nadležnosti Agencije propisane su članom 8. Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Agencija ima ovlaštenja da:

- definiše politiku u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti, principe sigurnosti i odgovarajuće kriterijume kao bazu za svoje regulatorne akcije;

- priprema i donosi propise i uputstva na kojima se zasnivaju njene regulatorne akcije;

- definiše ekspozicije zračenju koje se isključuju iz okvira propisa na osnovu toga što ne podliježu regulatornoj kontroli;

- ustanovljava i implementira postupke za notifikaciju, autorizaciju, inspekciju i prisilno sprovođenje regulatornih zahtjeva;

- zahtijeva da svaki operater sprovodi procjenu sigurnosti;

- ulazi u svako doba u prostor ili objekat radi obavljanja državne inspekcije sigurnosti izvora zračenja;

- izdaje, dopunjava, suspenduje ili oduzima i postavlja uslove autorizacije za uvoz, izvoz, proizvodnju, nabavku, prijem, posjedovanje, skladištenje, korišćenje, provoz, transport, održavanje, reciklažu i konačno odlaganje, kao i svaku drugu aktivnost u vezi sa izvorima jonizujućeg zračenja;

- izdaje, dopunjava, suspenduje ili oduzima odobrenje tehničkim servisima za zaštitu od zračenja;

- utvrđuje isključenja i izuzeća u vezi sa posjedovanjem i korišćenjem izvora zračenja i o tome izdaje odgovarajući dokument;

- preduzima odgovarajuće mjere u slučaju radiološkog vanrednog događaja i nuklearnog udesa;

- uspostavlja i održava Državni registar izvora jonizujućeg zračenja i lica izloženih jonizujućem zračenju, kao i izdatih dozvola;

- sarađuje sa drugim tijelima uprave i drugim institucijama u odnosu na sadržaj rada Agencije;

- ustanovljava odgovarajuće metode širenja javnih informacija o pitanjima jonizujućeg zračenja;

- utvrđuje predlog iznosa taksi za izdavanje autorizacije, odnosno odobrenja, te se stara o naplati takse;

- sarađuje sa drugim državama, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama;

- državni je partner Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju;

- zastupa Bosnu i Hercegovinu na međunarodnom nivou o pitanjima iz oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti;

- preduzima potrebne mjere za sigurnost radioaktivnih i nuklearnih materijala, u saradnji sa relevantnim državnim agencijama, i da traži od drugih nadležnih organa da vrše praćenje unutar države i na potrebnim kontrolnim mjestima, s ciljem otkrivanja izvora koji nisu pod regulatornom kontrolom;

- da bude spremna da pomaže u hitnim situacijama i reaguje u skladu sa državnim akcionim planom u hitnim situacijama;

- utvrđuje zvanične aranžmane sa drugim relevantnim agencijama uključenim u regulatorni proces;

- daje mišljenja i preporuke za pristupanje međunarodnim konvencijama, kao i preporuke za usvajanje drugih međunarodnih dokumenata u oblasti radijacijske i nuklearne sigurnosti;

- sprovodi obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela prema međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima, a odnose se na radijacijsku i nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja.