Nadležnosti

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost samostalno, sukladno zakonu i drugim propisima, vrši regulatornu kontrolu sigurnosti izvora zračenja, sigurnosti radioaktivnog otpada i sigurnosti transporta.

Agencija je samostalna upravna organizacija koja izvršava svoje ovlasti pod neposrednim nadzorom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Agencija je neovisna od drugih vladinih i nevladinih agencija i pravnih osoba uključenih u promoviranje radijacijskih tehnologija.

Nadležnosti Agencije propisane su člankom 8. Zakona o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Agencija ima ovlasti:

- definirati politiku u području radijacijske i nuklearne sigurnosti, načela sigurnosti i odgovarajuće kriterije kao osnovu za svoje regulativne akcije;

- pripremati i donositi propise i upute na kojima se temelje njezine regulativne akcije;

- definirati ekspozicije zračenju koje se isključuju iz okvira propisa na temelju toga što ne podliježu regulativnoj kontroli;

- ustanovljavati i provoditi postupke za notifikaciju, autorizaciju, inspekciju i prisilnu provedbu regulativnih zahtjeva;

- zahtijevati da svaki operator obavlja procjenu sigurnosti;

- ulaziti u svako doba u prostor ili objekt radi provođenja državne inspekcije sigurnosti izvora zračenja;

- izdavati, dopunjavati, suspendirati ili oduzimati i postavljati uvjete autorizacije za uvoz, izvoz, proizvodnju, nabavu, prijam, posjedovanje, skladištenje, korištenje, provoz, transport, održavanje, reciklažu i konačno odlaganje, kao i svaku drugu aktivnost u vezi s izvorima ionizirajućeg zračenja;

- izdavati, dopunjavati, suspendirati ili oduzimati odobrenje tehničkim servisima za zaštitu od zračenja;

-utvrđivati isključenja i izuzeća u vezi s posjedovanjem i korišćenjem izvora zračenja i o tomu izdavati odgovarajući dokument;

- poduzimati odgovarajuće mjere u slučaju radiološkog izvanrednog događaja i nuklearnog udesa;

- uspostavljati i održavati Državni registar izvora ionizirajućeg zračenja i osoba izloženih ionizirajućem zračenju, kao i izdatih dozvola;

- surađivati s drugim tijelima uprave i drugim institucijama u odnosu na sadržaj rada Agencije;

- ustanovljavljavati odgovarajuće metode širenja javnih informacija o pitanjima ionizirajućeg zračenja;

- utvrđivati prijedlog iznosa pristojbi za izdavanje autorizacije, odnosno odobrenja, te brinuti o naplati pristojbe;

- surađivati s drugim državama, Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama;

- biti državnim je partnerom Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju;

- zastupati Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj razini o pitanjima iz područja radijacijske i nuklearne sigurnosti;

- poduzimati potrebne mjere za sigurnost radioaktivnih i nuklearnih materijala, u suradnji sa relevantnim državnim agencijama, i tražiti od drugih nadležnih tijela da obavljaju praćenje u državi i na potrebnim kontrolnim mjestima u svrhu otkrivanja izvora koji nisu pod regulativnom kontrolom;

- biti spremna pomagati u hitnim situacijama i reagirati sukladno državnom akcijskom planu u hitnim situacijama;

- utvrđivati službene aranžmane sa drugim relevantnim agencijama uključenim u regulativni proces;

- davati mišljenja i preporuke za pristup međunarodnim konvencijama, kao i preporuke za usvajanje drugih međunarodnih dokumenata u području radijacijske i nuklearne sigurnosti;

- provoditi obveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela prema međunarodnim konvencijama i bilateralnim sporazumima, a odnose se na radijacijsku i nuklearnu sigurnost i primjenu mjera zaštite u svrhu neširenja nuklearnog oružja.